logo


31
JAN
2017

กำหนดการสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

2. เริ่มจำหน่ายใบสมัคร วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

กำหนดการรับสมัคร

View Fullscreen

 

ข้อแนะนำในการสมัครสอบวัดความพร้อมฯ

View Fullscreen