logo


08
DEC
2016

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ครบรอบ ปีที่ 7 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559