logo


07
DEC
2016

การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รายการ “The 2016 World Scholars' Cup Tournament of Champions” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ประเภททีม ๑. รายการเขียนเรียงความ ESSAY WRITING 
ทีม เด็กชายจิตกีรติ กุลสมบูรณ์ ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กชายเสฏฐนันท์ ปลั่งศิริ ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กชายณัฐพศ วิตตางกูร ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๘๒ ของโลก 
ทีม เด็กหญิงปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กหญิงวิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย ชั้นม.๓/๓๔๒ เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๒๔ ของโลก
๒. รายการตอบปัญหาวิชาการ Scholar's Bowl
ทีม เด็กหญิงปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กหญิงวิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย ชั้นม.๓/๓๔๒ เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๐๐ ของโลก
ทีม เด็กชายจิตกีรติ กุลสมบูรณ์ ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กชายเสฏฐนันท์ ปลั่งศิริ ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กชายณัฐพศ วิตตางกูร ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๘๒ ของโลก
๓. รายการคะแนนรวม ๖ วิชา (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะและดนตรี และกฎหมายอาชญากรรม)
ทีม เด็กหญิงปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ชั้นม.๓/๓๔๑ เด็กหญิงวิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย ชั้นม.๓/๓๔๒ เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๒๗ ของโลก
ประเภทเดี่ยว
๑. รายการโต้สาะวาทีภาษาอังกฤษ รางวัลผู้พูดยอดเยี่ยม
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๙๑ ของโลก
- เด็กชายจิตกีรติ กุลสมบูรณ์ ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๕๐ ของโลก
๒. รายการเขียนเรียงความ ESSAY WRITING
- เด็กหญิงปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๕๑ ของโลก
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๐๘ ของโลก
- เด็กชายจิตกีรติ กุลสมบูรณ์ ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๘๓ ของโลก
- เด็กหญิงวิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๗๘ ของโลก
๓. รายการตอบปัญหาวิชา ศิลปะและดนตรี
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๑๔ ของโลก
- เด็กชายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๘ ของโลก
๔. รายการตอบปัญหาวิชา ประวัติศาสตร์
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๑๕ ของโลก
๕. รายการตอบปัญหาวิชา วรรณกรรม
- เด็กหญิงวิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๕๕ ของโลก
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๕๓ ของโลก
- เด็กชายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๕๑ ของโลก
๖. รายการตอบปัญหาวิชา วิทยาศาสตร์
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๒๓ ของโลก
๗. รายการตอบปัญหาวิชา สังคมศึกษา
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๑๗ ของโลก
๘. รายการคะแนนรวม ๖ วิชา
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๑๓ ของโลก
๙. รายการผู้เข้าแข่งขันดีเด่น คะแนนรวมทุกการแข่งขัน (Da Vinci Awards)
- เด็กชายธนทัต อภิเวสสะ ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๒๙ ของโลก
- เด็กชายนิรุตติ จารุไพศาลกิจ ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๖ ของโลก
๑๐. รายการผู้เข้าแข่งขันยอดเยี่ยม คะแนนรวมทุกการแข่งขัน (Champion Scholars)
- เด็กชายจิตกีรติ กุลสมบูรณ์ ชั้นม.๓/๓๔๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ที่อันดับ ๑๗๒ ของโลก
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่อันดับ ๓๓ ของโลก
๑๑. รางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดของสถาบัน
- เด็กหญิงธัญภัสร์ ชัยเสรี ชั้นม.๓/๓๔๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง