logo


07
DEC
2016

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560  ส่งใบสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  เท่านัั้น
(วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 59 ไม่รับสมัครสอบ ทุกกรณี)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 3
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องพัก อ.ชลธิชา อาคาร 5 ชั้น 3
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องเรียน
4. http://obecimso.net 
รับใบสมัคร ได้ที่ ห้องพัก อ.ชลธิชา อาคาร 5 ชั้น 3   การส่งใบสมัคร  นักเรียนต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง เท่านั้น โดยต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นใบสมัครสอบ
รับสมัครสอบ เวลา 7:00 – 7:30 น. และ 12:00 – 12:30 น. เท่านั้น

สำหรับ นักเรียนที่สมัคร สาย 2 และ สาย 3   ต้องส่งไฟล์ เกียรติบัตร ตามคุณสมบัติที่ใช้ยื่นในการสมัครสอบ  โดยต้องแนบไฟล์เกียรติบัตรที่ scan และ save file เป็น .pdf เท่านั้น  เมื่อส่งไฟล์ทางอีเมล  cholly.jai@gmail.com แล้ว  นักเรียนต้องมายื่นใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลใบสมัครครบถ้วนด้วยตนเองด้วย 

ใบสมัคร

View Fullscreen

ประกาศรับสมัคร
View Fullscreen

ระเบียบการรับสมัคร
View Fullscreen