logo


23
NOV
2016

ประกาศ การดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้

1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนจากศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรมค่ายสอวน. (รอบ 42 คน) และสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) จึงกำหนดวันและเวลา (ในวันราชการ) เพื่อดำเนินการดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59 – พุธที่ 14 ธ.ค. 59

(เวลา 11.30 – 12.30 และ 15.30 – 16.45 น.)

*ยกเว้นช่วงสอบกลางภาคเรียน*

รับใบสมัคร และสมัครสอบคัดเลือก

ณ ศูนย์ปฏิบัติการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:

www.satitpatumwan.ac.th

www. posn.or.th หรือ www.ipst.ac.th)

 

ประกาศรับสมัคร
View Fullscreen

ใบสมัคร
View Fullscreen

รายละเอียด
View Fullscreen