logo


22
NOV
2016

พิธี “รวมพลังแห่งความภักดี”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ร่วมพิธี รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ปีที่  ๘๙  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ  บริเวรสนามหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน ๕