logo


23
SEP
2016

Exposure to UK Education System

        โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (โครงการ EPTS) นำนักเรียนไปเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ การเยี่ยมชมชั้นเรียนในโรงเรียนและการชมมหาวิทยาลัย รวมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ London และ Shrewsbury ( Exposure to UK Education System and Visit to Leading UK Universities) ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2559