logo


22
JUN
2016

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 ทุกระดับชั้น

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
View Fullscreen

 

 

 

 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
View Fullscreen