logo


02
MAY
2016

ประกาศฯ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559

View Fullscreen

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ระหว่างวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-3930, 02-251-3959 ต่อ 126, 127

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ งานพัสดุ

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.