logo


29
SEP
2015

ประกาศปิดทำการ ช่วงวันอาทิตย์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

         ด้วยสำนักงานอำนวยการ สำนักงานบริการการศึกษา สำนักงานฝ่ายปกครอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 โรงเรียนจึงขอปิดทำการระหว่างวันวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
                                                        จะเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน