logo


01
OCT
2018

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13  ปีการศึกษา 2561 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     - 
เด็กชายภัทรชนน ใจห้าว นักเรียนชั้นม.3/342ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง(ทองคำแท้)​ ทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

     - เด็กชายเป็นธรรม สินธุเสน นักเรียนชั้นม.3/445 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
     - เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร นักเรียนชั้นม.2/524 ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 24 ทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     - นางสาวธัญภัสร์  ชัยเสรี นักเรียนชั้นม.5/340 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุนการศึกษา 7, 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     - นางสาวรยา กนกากร นักเรียนชั้นม.4/331 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2, 000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
     - นายภัทรวุธ  ศรีทิพย์สุโข นักเรียนชั้นม.5/340 ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 50  ทุนการศึกษา 1, 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร