logo


11
SEP
2018

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561  นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/1_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EPTS.pdf

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/2_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการ EPTS.pdf

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/3_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ EPTS.pdf

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/4_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EPTS.pdf

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/5_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ EPTS.pdf

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)  http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/6_ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ EPTS.pdf