logo


09
JUL
2018

คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ Bulgaria international Mathematics Competition 2018 (BIMC 2018) ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ เวที คือ
๑. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ Bulgaria International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2018 (BIMC : EMIC 2018) คือ
๑. เด็กชายกัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ชั้น ม.๑/๕๔๑ เลขที่ ๒
- ชมเชย ประเภทบุคคล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม
๒. เด็กชายณัฐดนัย คุลิมา ชั้น ม.๑/๕๔๑ เลขที่ ๑๕
- เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล
๓. เด็กชายอติกันต์ หวลเจริญทนต์ ชั้น ม.๑/๓๕๓ เลขที่ ๓๑
- ชมเชย ประเภทบุคคล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม

๒. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ Bulgaria International Mathematics Competition : World Youth Mathematics International Competition 2018 (BIMC : WYMIC 2018) คือ
๑. นายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ปัจจุบันศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น
- เหรียญทอง ประเภทบุคคล 
- ชนะเลิศ ประเภทกลุ่มบุคคล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม
๒. นายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ปัจจุบันศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น
- เหรียญทอง ประเภทบุคคล 
- ชนะเลิศ ประเภทกลุ่มบุคคล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม
๓. นายปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์ ปัจจุบันศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น
- เหรียญเงิน ประเภทบุคคล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม
๔. เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล ชั้น ม.๓/๔๔๑ เลขที่ ๕
- เหรียญเงิน ประเภทบุคคล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกลุ่มบุคคล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม