logo


29
JUN
2018

กำหนดการ โครงการหล่อเทียน และแห่เทียน พรรษา ประจำปี 2561

กำหนดการโครงการหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 (หล่อเทียน)
เวลา 14.30 น.                    – ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                                                – ผู้แทนนักเรียนอาราธนาศีล สมาทานศีล
                                                – หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กล่าวรายงาน
                                                – ประธานประกอบพิธีเทเทียน เพื่อหล่อเทียนพรรษา
                                                – พระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา พนักงานลั่นฆ้องชัย     (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)
                                                – ประธานและท่านผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                                                – พระสงฆ์อนุโมทนา
                                                – กรวดน้ำ รับพรพระ
                                                – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษา
เวลา 17.30 น.                    – เสร็จพิธี


วันที่ 17 กรกฎคม 2561
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561(แห่เทียน)
เวลา 13.00 น.                    – ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ คณะกรรมการ ผู้แทนนักเรียนชุมนุมสังคมศึกษา และผู้ปกครอง ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวาย   ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เวลา 13.39 น.                    – ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาแด่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร