logo


18
APR
2018

ผลการสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

ผลการสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4

ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบประสงค์จะขอดูข้อมูลผลการสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนในปกครองหรือของตนเอง

สามารถดูได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 – 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00น.  และ 13.00-15.00น.

โดยนำบัตรประจำตัวสอบมายื่นความจำนงที่ห้องสำนักงานบริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน