logo


22
FEB
2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกผู้แทนโรงเรียน IJSO รอบ 2

           ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 พร้อมค่าสมัคร 100 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
           
หากนักเรียนคนใดไม่ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จะถือว่านักเรียนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง ประธานดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และอาจารย์เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย์ เลขานุการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 251 3934 ต่อ 128 ศูนย์ปฏิบัติการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

                                                                          ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

1. ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผ่าน IJSO รอบที่1   http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Binder1(2).pdf
2. ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบ 1 15th IJSO  รอบที่ 2   http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/IJSO_02.pdf
3. คำชี้แจงและข้อปฏิบัติ   http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/IJSO_01(1).pdf