logo


30
JAN
2018

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียน ม.2-ม6 ประจำปีการศึกษา 2561**

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

**โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการชำระเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   - วันอังคารที่ 27 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561ชำระเงิน (Pay – In) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน)
   - วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ส่งหลักฐานใบชำระเงิน (Pay – In) และดำเนินการมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคปกติ http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/ค่าธรรมเนียมปี 2561 ม 2- ปกติ Up(1).pdf
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 EPTS http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Form bill Payment EPTS M_2(1).pdf

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคปกติ http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/ค่าธรรมเนียมปี 2561 ม 3-ปกติ Up(1).pdf
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 EPTS http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Form bill Payment EPTS M_3(1).pdf

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคปกติ http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Payment ภาคปกติ ม_4 13_2_61.pdf
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 EPTS http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Payment EPTS M_4 13_2_61.pdf

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปกติ http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/ค่าธรรมเนียมปี 2561 ม 5-ปกติ Up(1).pdf
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 EPTS http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Form bill Payment EPTS M_5(1).pdf

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/ค่าธรรมเนียมปี 2561 ม 6 ปกติ Up(1).pdf
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 EPTS http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/Form bill Payment EPTS M_6(1).pdf